Úplata za vzdělání ve školní družině

Výše úplaty
1. Výši úplaty stanoví ředitel základní školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na informační tabuli základní školy nejpozději
    do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí žáka v průběhu školního roku oznámí ředitel základní školy
    stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí žáka.

2. Měsíční výše úplaty je stanovena:150 Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině.

 Placení úplaty
1. Úplatu platí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka zařazeného do školní družiny.

2. Úplata je vybírána za období, ve kterém je žák zařazen ve školní družině, třikrát ročně, a to za období září – prosinec (600,- Kč),
    za období leden – březen (450,- Kč), za období duben – červen (450,- Kč).

3. Pokud bude žák ve školní družině pobývat celý týden pouze do 14.00, bude úplata snížena 1000, - Kč za školní rok (400, - Kč +
    300, - Kč + 300,-Kč).

4. Úplata je splatná v hotovosti v základní škole do 30. 10., do 31. 1 a do 31. 3.

5. Pokud plátce neuhradí úplatu podle tohoto pokynu včas nebo ve správné výši, zaplatí plátce  penále ve výši 50 % dlužné částky.

6. Vybraná úplata včetně penále se stane součástí rozpočtu školy. 

 Snížení úplaty
V souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění účinném od 23. 10. 2020 se úplata za zájmové vzdělávání poměrně sníží v případě, že je provoz školní družiny v příslušném kalendářním měsíci omezen či přerušen na dobu delší než 5 vyučovacích dnů (např. rozhodnutím krajské hygienické stanice. MŠMT), a to podle počtu dnů po 5. dni od uzavření školní družiny. Vyúčtování bude provedeno po 30. 6.

  Osvobození od placení úplaty
Ředitel školy může snížit nebo od úplaty osvobodit na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře).

Důležité odkazy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace