Projekty

Projekt "Šablony I"

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HORNÍ MARŠOV, OKRES TRUTNOV
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010620 je spolufinancován Evropskou unií.
Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.
Celková výše podpory: 1 065 947 Kč
EVROPSKÁ UNIE

Projekt "Šablony II"

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HORNÍ MARŠOV, OKRES TRUTNOV
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001539 je spolufinancován Evropskou unií.
Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Horní Maršov
Celková výše podpory: 667 692 Kč

Projekty podpořené Královéhradeckým krajem

2018
18SMVU104-0007 Hledáme budoucí řemeslníky ve školce i ve škole

V letošním roce se nám podařilo opět uspět v dalším dotačním programu Královéhradeckého kraje, a to Polytechnická výchova a vzdělávání.
Cílem našeho projektu bylo dovybavit vybavit školní dílnu novými pracovními stoly, neboť ty stávající jsou již 30 let staré. Dále jsme zapojili do plnění koncepce polytechnické výchovy i naši mateřskou školu, kterou jsme vybavili různými stavebnicemi (Roztoč mě, cihličky, stavební sety, šroubky s maticemi, pracovní stůl, tyčkovými stavebnicemi apod.). Jelikož do polytechnické výchovy patří i výchova environmentální a přírodovědná pořídili jsme sady pro fyzikální pokusy. Využití získaného materiálu je možné v hodinách Pracovních činností na 1. i 2. stupni (oddíl Konstrukční činnosti), přírodovědy na 1. stupni, nebo přírodopisu a fyziky na 2. stupni. Chtěli bychom v žácích probudit zájem o manuální činnost, naučit je sestavovat modely, které by poté měly praktické využití ve výuce. Důležité pro žáky bude to, že si sestaví nějakou stavebnici, ale získané teoretické znalosti z výuky uvidí v praxi.
Zároveň jsme propojili využití materiálů a pomůcek z předchozích dotací s vybavením získaným z této dotace.Díky dotačním programům Královéhradeckého kraje a podpoře naší obce jsme vybavili školní dílnu nářadím a potřebným materiálem a také stavebnicemi Merkur, kterým se mohou žáci věnovat i v hodinách fyziky, a novými pracovními stoly a fyzikální sadou pro předvádění pokusů.
Závěrem bych chtěla poděkovat za finanční pomoc Obci Horní Maršov a Královéhradeckému kraji, bez jejichž příspěvků by se nám toto nepovedlo uskutečnit.

2017
17SMV05-0018 Mladí technici v maršovské škole

V letošním roce se nám podařilo opět uspět v dalším dotačním programu Královéhradeckého kraje, a to Polytechnická výchova a vzdělávání.
Cílem našeho projektu bylo dovybavit školní dílnu stavebnicemi Merkur, které podle našeho názoru lze využít ve vícero vyučovacích předmětech, ať už by se jednalo o pracovní činnosti na 1. i 2. stupni (oddíl Konstrukční činnosti), přírodověda na 1. stupni, nebo fyzika na 2. stupni. Chtěli jsme v žácích probudit zájem o manuální činnost, naučit je sestavovat modely, které by poté měly praktické využití ve výuce. Důležité pro žáky je, že nejenže si sestaví nějakou stavebnici, ale získané teoretické znalosti z výuky uvidí v praxi. Navíc stavebnice tohoto typu jsou využitelné opakované, takže na jejich konstrukci se mohou vystřídat žáci i v dalších ročnících či v dalších školních rocích.
Díky získaným finančním prostředkům jsme zakoupili stavebnice Merkur, a to zejména Maxi Rypadlo a stavebnice Merkur elektřina, magnetismus, Merkur elektronic a další.
Zatím se s jejich sestavováním potýkají v rámci pracovních činností a fyziky žáci 2. stupně, ale chtěli bychom je později využít i pro žáky 3. – 5. třídy. Pro některé je sestavování velký zážitek, neboť klíče, matice a šroubky drží v ruce poprvé. Pevně doufám, že alespoň někteří naleznou v Merkuru zalíbení a jejich budoucí profesní život bude směřovat k technice.
Je pro nás důležité podporovat v dětech manuální zručnosti a usnadnit jejich případné uplatnění v učebních oborech. Absolventi základní školy by ji měli opouštět s určitými manuálními dovednostmi, které jim umožní budoucí uplatnění na trhu práce. Jedná se zejména o ty žáky, u kterých se během školní docházky neprojevily studijní předpoklady a kteří by po odchodu ze základní školy měli směřovat spíše na učební obory než na střední školy s maturitou.
Dalším výstupem bude vytvoření příručky obsahující návody na sestavení a jejich možné využití ve vyučovaných předmětech včetně doporučení k jednotlivým kapitolám ze ŠVP a teoretické části. Na  této příručce se budou podílet a soustavně ji doplňovat vyučující pracovních činnosti a fyziky a zároveň bude k dispozici ostatním vyučujícím pro další školní roky.
Závěrem bych chtěla poděkovat za finanční pomoc Obci Horní Maršov a Královéhradeckému kraji, bez jejichž příspěvků by se nám toto nepovedlo uskutečnit.

17SMV04-0015 Keramický kroužek

Keramický kroužek má na naší škole dlouhou tradici. Byl nabízen žákům od 1. do 9. ročníku od chvíle, kdy naše škola zakoupila elektrickou vypalovací pec (prosinec 1996). V roce 2001 byla pro účely kroužku upravena půdní místnost, která se postupně vylepšovala a dovybavovala (např. tapety a nová podlahová krytina), dále byl zakoupen i hrnčířský kruh. Materiálové vybavení (tj. keramická hlína, engoby, glazury, štětce, válečky, špachtle apod.) se nakupují z příspěvků žáků, proto si žáci všechny své výrobky odnášejí domů nebo je prodávají na našem každoročním hornomaršovském jarmarku.
Cílem našeho projektu bylo vybavení keramické dílny zejména potřebným materiálem, jako je keramická hlína, keramické nářadí, engoby, glazury, sádrové formy a podobně, což se nám díky podpoře Královéhradeckého kraje a Obce Horní Maršov podařilo až nad očekávání dobře. Materiál a veškeré keramické potřeby budeme využívat i nadále, tedy po skončení projektu. V budoucnu určitě vytvoříme prostor pro prezentaci výrobků z našeho kroužku, aby i rodiče a návštěvníci mohli zhlédnout práce našich žáků i mimo pravidelně pořádané akce.
Dalším výstupem se stane fotokniha obsahující fotografie výrobků, které žáci v rámci keramického kroužku vyrobili, s popisem použité techniky. Rádi bychom zavedli tradici vytváření takovéto knihy z každého školního roku.
Závěrem bych chtěla poděkovat za finanční pomoc Obci Horní Maršov a Královéhradeckému kraji, bez jejichž příspěvků by se nám toto nepovedlo uskutečnit, a paní učitelce Petře Libřické, bez které by keramický kroužek vůbec nefungoval.

2016
16SMV05-0018 Budoucí řemeslníci z Horního Maršova

V letošním roce se nám podařilo uspět v dalším dotačním programu Královéhradeckého kraje, a to Polytechnická výchova a vzdělávání.
Cílem našeho projektu bylo probudit v dětech zájem o manuální práci a usnadnit jim jejich případné uplatnění v učebních oborech. Úkolem předmětu Pracovní činnosti je v dětech vypěstovat základní manuální zručnost. Problémem výuky byl v našem případě nedostatek potřebného vybavení pro žáky a zejména nedostatek pracovního materiálu.
Z grantu jsme proto pořídili základní vybavení našich dílen, jako např. kladiva, klíče, šroubováky, akuvrtačky a i přímočarou pilu, a potřebnou zásobu pracovního materiálu. Výstupem se stanou výrobky, které budou sloužit k prezentaci školy na různých akcích, jež pravidelně pořádáme pro veřejnost (např. vánoční "Zpívání na schodech", "Hornomaršovský jarmark“). A s tím také spojená  podpora a rozvíjení manuálních dovedností u žáků 1. i 2. stupně, popř. jejich následná orientace k učebním oborům technického typu. Dalším výstupem bude vytvoření fotodokumentace výrobků, doplněných pracovním postupem upraveným zvlášť pro 1. stupeň a zvlášť pro 2. stupeň. Tato příručka by měla sloužit vyučujícím předmětu "Pracovní činnosti".
Zatím pracujeme na příručce a vyrobili jsme podle návodu např. dominové kostky, během 2. pololetí bychom ji rádi rozšířili o další fotodokumentaci z pracovních činností 1. i 2. stupně, popř. o další pracovní postupy.
 Příručka obsahuje zatím pouze osm pracovních postupů různé náročnosti. Bohužel se nám nepodařilo zhotovit více výrobků, protože máme pracovní činnosti na 2. stupni jednou za čtrnáct dní, na některé čtvrtky se nám sešly akce nebo prázdniny. U žáků začínáme s jednoduchými výrobky, aby si tzv. osahali nejprve nářadí. Někteří ho drželi v ruce poprvé.
Závěrem bych chtěla poděkovat za finanční pomoc Obci Horní Maršov a Královéhradeckému kraji, bez jejichž příspěvků by se nám toto nepovedlo uskutečnit.

2016
16SMV04-0004 Dramatický kroužek žije aneb tradice stále pokračuje

Dramatický kroužek má na naší škole dlouhou tradici. Zhruba před čtyřmi lety jsme na tuto tradici navázali, neslavíme ještě výrazné úspěchy, ale pravidelně se účastníme různých akcí v naší obci. Patří mezi ně pravidelné vystoupení v rámci Svatomartinských slavností, Dnů Země, Dětského dne, pořádaných střediskem SEVER a obcí Horní Maršov. Samozřejmostí je naše účast na besídkách naší školy („Zpívání na schodech“, „Velikonoční den“, „Hornomaršovský jarmark“ apod.).
Ve spolupráci s obcí a za podpory Královéhradeckého kraje jsme před třemi lety vybavili náš kroužek divadelní technikou, která nám chyběla. Veškeré vybavení jsme uplatnili v dalších akcích, a to jak v rámci školy (besídky, oslavy 20. výročí otevření nové školní budovy), tak v rámci obce.Nyní se nám podařilo zapojit do kroužku i mladší děti, a to již od první třídy. S těmi vystupujeme na obecních akcích – Rozsvícení vánočního stromu, Dětský den – a na akcích střediska SEVER – Den Země, Doteky atd.
Bohužel jsme zjistili, že největší problém nám činilo vybírání kostýmů. Díky grantu z Královéhradeckého kraje a za významné podpory naší obce jsme pořídili kostýmy odpovídající věku členů kroužku a žánru divadelních představení. Zaměřili jsme se zejména na pohádkové postavu, protože pohádky jsou velmi vděčným námětem a mohou se do nich zapojit i malé děti. Takže náš „dramaťák“ disponuje nyní několika kostýmy princezen či středověkých dam, rytířů a krále, nezapomněli jsme ani na čarodějnici, čerta, Červenou karkulku nebo služebnou. Neváhali jsme zabrousit i do historických období, takže naši diváci se mohou těšit na faraóna, Pannu Marii, svatého Josefa atd.
Naše kostýmy, konkrétně Panna Marie a Josef, měly premiéru na Rozsvícení vánočního stromu v Horním Maršově, které se uskutečnilo 27. 11. 2016. Členové dramatického kroužku zde předvedli příběh o narození Ježíše Krista. Další vystoupení nás bude čekat na naší tradiční akci, a to Zpívání na schodech.
Ze zakoupeného materiálu jsme vytvořili kulisy k vánočnímu betlému a ze zakoupené literatury jsme již vybrali další pohádku ke dramatizaci – jedná se o pohádku „O koblížkovi“.
Závěrem bych chtěla poděkovat za finanční pomoc Obci Horní Maršov a Královéhradeckému kraji, bez jejichž příspěvků by se nám toto nepovedlo uskutečnit.

2015
15SMV04-006 Lepší než počítač, lepší než tablet aneb Sportovní kroužek na naší škole

Již druhým rokem nabízím dětem z 1. stupně sportovní kroužek, o který je velký zájem. Vzhledem k tomu, že ho navštěvují většinou žáci 1. až 4. ročníku je těžké vybírat takové aktivity, aby si to „užili“ všichni. To byl také důvod, proč jsme se rozhodli požádat o grant. Ve spolupráci s obcí a za podpory grantu z Královéhradeckého kraje se nám podařilo zakoupit sportovní vybavení (branky, florbalové míčky, překážkovou dráhu, pytle na skákání atd.) a odměny pro vítěze různých klání. Výstupem se stala i kniha fotografií ze sportovních akcí a ze sportovního kroužku, kterou si návštěvníci mohou prohlédnout v rámci našeho tradičního „Hornomaršovského jarmarku“.
Sportovní vybavení využijí členové sportovního kroužku, ale i ostatní žáci během akcí konaných v průběhu školního roku. Jedná se o sportovní den, mikulášský, velikonoční a čarodějnický den atd.
Cílem našeho projektu bylo podpořit zájem žáků o sport a odvést je od tabletů, počítačů a mobilních telefonů. Snad se nám to podařilo.
Závěrem bych chtěla poděkovat za finanční pomoc Obci Horní Maršov, bez jejíhož příspěvku by se nám toto nepovedlo uskutečnit.

2014
14SMV04-007 Hledači drahokamů aneb Mineralogický kroužek na naší škole

Cílem našeho projektu bylo podpořit zájem žáků o přírodu. Výstupem je katalog fotografií minerálů z našich sbírek doplněný popisem a základními informacemi a potřebným logingem. Na jeho tvorbě se podíleli i žáci deváté třídy v rámci výuky přírodopisu pod vedením pana učitele Mgr. Pavla Blatníka. Tento katalog bude sloužit v dalších letech k výuce jak na druhém, tak na prvním stupni. Dalším výstupem je brožurka o výskytu polodrahokamů v oblasti Podkrkonoší a Českého ráje. Tento materiál bude nadále rozšiřovan o pracovní listy, které budou sloužit k práci s minerály vystavenými v našich vitrínách.
Díky tomu jsme podpořili i rozvíjení manuální zručnosti u našich žáků, která v současné době bohužel dost chybí . Pozitivem bylo i to, že si žáci vyrobili pomůcky na výuku sami a mohou se pochlubit výsledky své práce ostatním.
Práci našeho mineralogického kroužku jsme prezentovali v rámci vánočního "Zpívání na schodech", kdy mohli návštěvníci zhlédnout vitríny s již zpracovanými polodrahokamy, ale i část naší mineralogické sbírky, včetně pomůcek a materiálů, které se používají k řezání a leštění kamenů. K této výstavě mají přístup všichni žáci školy během přestávek. Celý prostor je označen loginkem Královéhradeckého kraje.
O práci kroužku a získaném grantu jsme informovali v místním periodiku "Maršovský zpravodaj" a na webových stránkách naší školy. V lednu chystáme shrnutí na místním infokanále.
Práce mineralogického kroužku bude nadále pokračovat, na jaře se znovu chystají do terénu, aby získali další materiál ke zpracování a mohli doplnit naše vitríny dalšími polodrahokamy.

2013
13SMV04-024 Dramatický kroužek na ZŠ a MŠ Horní Maršov (1993 - 2013) aneb Co vše jsme už dokázali

Cílem našeho projektu bylo podpořit zájem žáků o divadlo  a  zapojit se do kulturního života obce, což by vedlo i k propagaci školy. Výstupem celého projektu je sborník „Dramatický kroužek na ZŠ Horní Maršov 1993 - 2013“ doplněný fotografiemi zejména z minulých let, kdy kroužek slavil úspěchy i v oblastních soutěžích. Nynější léta jsou popsána zejména úryvky z článku z Maršovského zpravodaje a ze školního webu, které dokumentují akce našeho kroužku.
Nejvíce jsme využili osvětlení a další techniku při Oslavách 20. výročí otevření nové školní budovy a poté i během tzv. Mikulášského dne. Společně s dětmi z dramatického kroužku připravujeme novou pohádku na konec školního roku, dále počítáme s využitím nakoupeného materiálu ke tvorbě kulis a potřebných dekorací. Věříme, že věci pořízené díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje a Obce Horní Maršov nám budou sloužit i na dalších akcích, nejen ve školních, ale i určených pro obec (dětský den, Den Země apod.)
Projekt začal přípravou vystoupení dramatického kroužku na tzv. Velikonočním dnu v naší škole, dále potom shromažďováním fotografiií z minulých let. Na konci školního roku 2012/2013 jsme vystoupili s pohádkou "O dvanácti měsíčkách" na 1. hornomaršovském jarmarku. Potom následovalo shromažďování článku o činnosti našeho kroužku a návštěva archívu, kde jsme nahlédli do kroniky naší školy a do kronik obce.Práce na sborníku sice z větší části spočívala na vedoucí kroužky, protože členové kroužku v letošním roce jsou pouze žáci 1. stupně.Začátek nového školního roku byl věnován přípravám 20. výročí otevření nové školní budovy, které vyvrcholily Oslavami v sobotu 16. 11. 2013. Vánoční besídka se bohužel letos nekonala kvůli náročné přípravě na předchozí Oslavy.
Díky projektu jsme podpořili zájem dětí o divadlo, zejména u žáků z 1. stupně.

2012
12SMV04-014 Krásy Horního Maršova aneb Jak to vidí děti

Podařilo se nám splnit všechny cíle našeho projektu. Díky nákupu potřebných zařízení, s kterými se děti naučily pracovat, jsme vytvořili fotokniku s názvem "Krásy Horního Maršova". Jeden výtisk obdržel pan starosta při vánočním "Zpívání na schodech" jako poděkování za finanční příspěvek. Ostatní jsou k dispozici vyučujícím občanské výchovy, vlastivědy a prvouky, tedy všude, kde se učí o naší obci. Díky našim aktivitám se rozrostl počet členů fotografického kroužku, takže je předpoklad, že fotoaparáty a další zařízení bude sloužit i nadále. O své činnosti jsme informovali veřejnost prostřednictvím Maršovského zpravodaje (4/2012 - článek přiložen), na webových stránkách naší školy (www.zshornimarsov.cz) a na obecním infokanále.
Děti práce bavila, seznámily se s "krásami" Maršova, naučily se pracovat s fotoaparáty a upravovat své výtvory. Celá kniha je společným dílem členů fotografického kroužku, kterým patří dík.

Důležité odkazy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace