Základní škola Horní Maršov

Školská rada
Základní škola a Mateřská škola, Horní Maršov, okres Trutnov
542 26 Horní Maršov 89

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY ŠKOLY Č. 2/10

Datum konání: 15. 9. 2010

Program:

1) Schválení zápisu ze zasedání 0110 ze dne 1. 3. 2010

2) Schválení školního řádu

3) Informace o doplňujících volbách a volba předsedy školské rady

4) Granty

5) Různé

Přítomni: E. Hloušková, M. Kučerová, D. Nováková, J. Kulich, K. Klimešová, T. Ledvinka,                          

               P. Seidelová, J. Kopecká

Omluveni: L. Licek

ad1) Školská rada schválila zápis z minulého zasedání.

ad2) Školská rada schválila školní řád v předloženém znění.

ad3) E. Hloušková informovala radu o doplňujících volbách z řad pedagogů a z řad zákonných zástupců. Novým členem se stala p. Kučerová za pedagogy a p. Kopecká jako zástupce rodičů. Proběhla volba nového předsedy školské rady, sedmi hlasy byl přijat návrh p. Kučerové. Novým předsedou byla zvolena E. Hloušková.

ad4) E. Hloušková informovala o získaných grantech z Královéhradeckého kraje a o grantu z MŠMT „EU peníze do škol“. Vysvětlila, kam budou tyto peníze zejména směřovat, jedná se o modernizaci výuky.

ad5) Rada byla seznámena s nabídkou kroužků na ZŠ ve školním roce 2010/11.

       Příští zasedání proběhne 6. 10. 2010 v 16.00.