Základní škola Horní Maršov

Roční plán úkolů výchovného poradce

Srpen

• Kontrola vykazování integrovaných žáků (zprávy PPP a SPC).

 Září

• Vypracovat (doplnit) evidenci žáků se specifickými vývojovými poruchami.

• Zpracovat pravidla pro zjišťování vědomostí a dovedností žáků se specifickými vývojovými poruchami.

• Zpracovat plán poradenské činnosti pro pedagogické pracovníky.

• Zpracovat plán poradenské činnosti pro rodiče a pro žáky

 Říjen

• Projednat způsob hodnocení a klasifikace u žáků se specifickými poruchami učení.

• Informovat žáky a jejich rodiče o činnosti PPP a SPC a o dalších poradenských službách v regionu (úřad práce, sociální péče, krizová centra, …).

• Zpracovat návrh na zařazení dětí s vadami řeči, respektive sluchu do logopedické péče.

• Organizace setkání se zástupci středních škol - volba povolání.

 Listopad

• Projednat s učiteli 1. tříd dodatečný odklad školní docházky.

• Soustředit přihlášky ke studiu v uměleckých školách.

• Zpracovat informace významné pro volbu dalšího studia nebo pro jiné formy přípravy na povolání a předat je žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům.

• Kontrola následných vyšetření pro integrované žáky.

• Podat návrhy na vyšetření žáků v pedagogicko psychologické poradně.

 Prosinec

• Zorganizovat porady se žáky a jejich rodiči k otázkám týkajícím se studia ve středních školách.

 

Únor

• Vypracovat (doplnit) evidenci žáků se specifickými vývojovými poruchami.

• Zpracovat zprávu pro ředitele školy o žácích se specifickými poruchami učení.

• Odevzdání přihlášek ke studiu ve středních školách.

• Projednat způsob hodnocení a klasifikace u žáků se specifickými poruchami učení.

 Březen

• Kontrola následných vyšetření pro integrované žáky.

• Podat návrhy na vyšetření žáků v pedagogicko psychologické poradně.

 Květen

• Zpracovat údaje o přijímacím řízení do středních škol.

• Zpracovat návrh na zařazení žáků do speciálních škol.

• Zpracovat návrh na zakoupení pomůcek, alternativních textů a učebnic pro žáky s individuálním vzdělávacím programem.

• Poskytnout odbornou pomoc při odvolacích řízeních do středních škol.

 Červen

• Zpracovat vyhodnocení žáků při přijímacím řízení do středních škol.