Základní škola Horní Maršov

 

Jednací řád Školské rady ZŠ a MŠ Horní Maršov

Čl. 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

 Čl. 2

Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání svolává předseda nejméně 14 dnů předem, na pozvánce uvede dobu a místo jednání, program zasedání, s pozvánkou dodá i materiály, které se budou projednávat a schvalovat. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy. Jedná se zejména o školní vzdělávací program, výroční zprávu školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, koncepční záměry rozvoje školy, návrh rozpočtu školy na další rok, rozbory hospodaření, inspekční zprávy ČŠI a podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli.

Čl. 3

Program jednání navrhuje předseda rady školy. Vychází přitom z povinností uložených školské radě § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, dále z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy nebo zřizovatele školy. Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy školské rady nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy jednotlivých členů školské rady.

Zasedání školské rady řídí předseda, není-li přítomna nadpoloviční většina členů školské rady, předseda ukončí zasedání a svolá do 15 dnů nové zasedání školské rady

Na začátku zasedání předseda zjistí, zda nejsou námitky proti zápisu z minulého zasedání

zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se považuje za schválený. Předseda také připravuje návrh usnesení, řídí hlasování rady školy a vyhlašuje jeho výsledek.

Je-li třeba, aby se hlasovalo o jednotlivých bodech usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající. Zasedání končí předseda v době, kdy byl pořad jednání vyčerpán a nikdo se nehlásí o slovo. O průběhu zasedání pořizuje předseda zápis, ve kterém se uvádí: den a místo jednání, jména přítomných, omluvených a neomluvených členů školské rady, jména hostů, program jednání, schválené znění usnesení, zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání školské rady, podepisuje jej předseda a zasílá jej ostatním členům školské rady a řediteli školy. O námitkách proti zápisu rozhodne školská rada při nejbližším zasedání

 Školská rada zejména:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 Čl. 4

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, poskytne ředitel školy pouze za podmínek stanovených tímto zákonem.

 Čl. 5

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů školské rady při schvalování

výroční zprávy školy, školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, v ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady. O jednání školské rady se pořizuje zápis, jehož součástí je i usnesení. Zápis vyhotovuje člen školské rady nebo jiný školskou radou pověřený zapisovatel. Zápis z jednání školské rady bude na závěr jednání uzavřen, odsouhlasen a podepsán všemi přítomnými členy školské rady.

 Čl. 6

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků školy, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování výroční zprávy školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školská rada zároveň uvede, zda se vyjádřila ke školnímu vzdělávacímu programu, zda se podílela na zpracování koncepčního záměru rozvoje školy, zda projednala návrh rozpočtu a inspekční zprávu ČŠI a zda podala podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli.

Čl. 7

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

 Čl. 8

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 20153

 V Horním Maršově dne 1. 5. 2015

 

Nejčtenější články

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\wwwroot\zshornimarsov_cz\www\modules\mod_mostread\helper.php on line 75