Základní škola Horní Maršov

Projekt Krkonoše vnitřní a vnější
Zapojení, cíl projektu o Krkonoších

Projekt Zdraví
Cíl, obsah a využití rehabilitační programu na ZŠ Horní Maršov
Putování prostorem a časem realizace průřezového tématu Environmentální výchova v praxi

Cílem tohoto projektu je vytvořit praktické výukové programyzaměřené na dokumentaci environmentálního a společenského rozvoje oblastí, vekterých žáci a pedagogové žijí, a realizovat tyto výukové programy na 16 školách v regionech Krkonoše a Kutnohorsko.

Na těchto školách budou do vyučování zapojeny aktivity zaměřené na poznávání vývoje krajiny a aktivity k posílení vztahu žáků k místu, kde žijí.V rámci environmentálního vzdělávání budou využity moderní komunikační ainformační technologie. Předpokládáme,že do projektu bude zapojeno 400 žáků a 30 pedagogů ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií. Projekt začalv listopadu 2009 a potrvá do ledna 2012.

Do projektu se zapojily 4 školy z regionu Krkonoš a Podkrkonoší, které již mají zkušenosti s předchozím projektem Krkonoše vnitřní a vnější.

Jak bude práce na projektu vypadat ?

Pokusíme se prozkoumat, jak spolu historicky souvisí regionyKrkonoše (Podkrkonoší) a Kutnohorsko. Zaměříme se na to, jak chování lidív nížině ovlivňuje krajinu na horách a naopak. Rozdělíme si různá témata (těžba dřeva a odlesnění, ochrana přírody...) a opět budeme zjišťovat informacea pořizovat nové fotografie starýchmíst.

Školy k práci na projektu obdrží prezentační a dokumentační techniku a propagační předměty. Pedagogové mohou využít nabídky seminářů k tématu krajina a její vývoj (např.historie osídlení, doprava, těžba dřeva, nerostných surovin, vodní a větrnáeroze, povodně apod.), pro žáky jsou připraveny výukové programy. Náplňprogramů bude tématicky korespondovat s odbornými semináři pro učitele, žáci seseznámí s vývojem vztahu člověka a krajiny, získají informace o hlavníchhistorických etapách, poznají důsledky lidské činnosti v krajině a upevní siznalosti základních ekologických pojmů. Žáci se zúčastní i internetových lekcí,v nichž získají dovednosti pro realizaci projektu - pro následný popisenvironmentálních změn lokalit, ve kterých žijí. Obsah lekcí budou tvořitkapitoly vztahující se nejen environmentálním, ale i k historickým, zeměpisnýma společenským poznatkům, se kterými se žáci v průběhu projektu budou setkávat.Vzniknou rovněž internetové interaktivní stránky projektu.

 

Nejčtenější články

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\wwwroot\zshornimarsov_cz\www\modules\mod_mostread\helper.php on line 75